Logopedie

De Notedop

Leerproblemen en leerstoornissen

Wanneer het kind moeite heeft met lezen, rekenen, schrijven, … brengen we eerst in kaart tot op welke hoogte de vaardigheden beheerst zijn. Op die manier kunnen we binnen de therapie uw kind ondersteunen precies daar waar het nodig is. Soms gaat het om een leerstoornis (dyslexie – dyscalculie – dysorthografie). Dan bekijken we samen met de ouders en de school welke STICORDI-maatregelen mogelijk zijn.

Taalproblemen

Wanneer de taalontwikkeling vertraagd of verstoord op gang komt spreken we van een taalontwikkelingstoornis. Dit kenmerkt zich door een beperkte woordenschat en/of taalbegrip, foutieve zinsbouw, woordvindingsproblemen,... Wij stimuleren d.m.v. therapie de taalvaardigheden intensief.

Spraakproblemen

Tijdens de spraakontwikkeling kan een kind voor bepaalde klanken moeilijkheden ondervinden met de articulatie. We bekijken tijdens een articulatietest of dit problematisch is of niet. Soms maakt dit deel uit van een normale ontwikkelingsfase voor een bepaalde leeftijd. Maar evengoed kan het om een bepaalde beweging gaan die zich heeft vastgezet in de spraakorganen. In dat geval behandelen we binnen de therapie eerst die welbepaalde klank. Wanneer dit goed lukt werken we rond het maken van transfer naar spontaan spreken. De ouders worden hierin betrokken zodat zij dit tijdens het spontaan spreken met hun kind eveneens kunnen toepassen.